menu

Privacy

Dodoboost hecht waarde aan de privacy van de gebruikers van haar site en haar klanten. Daarom stellen wij alles in het werk om de regelgeving na te leven die de bescherming van de privacy van zowel de aangeslotene als elke andere natuurlijke persoon die met de aangeslotene verbonden is, moet waarborgen.

Hieronder vindt u meer informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

1. Verwerkte persoonsgegevens:
Dodoboost verzamelt en verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens:

Uitdrukkelijk opgegeven gegevens: door het lid uitdrukkelijk opgegeven gegevens zoals onder meer naam (voor- en achternaam), postadres, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer) en e-mailadres.
Automatisch verzamelde gegevens: automatisch verzamelde gegevens zoals het IP-adres van de gebruiker, het type browser en het besturingssysteem van de computer.

2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens:
Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

opvolging van verzoeken van klanten en gebruikers van onze sites in het kader van de uitvoering van het contract,
reclame en/of commerciële communicatie over hun producten en diensten,
klanteninformatie,
3. 3. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en rechtsgrondslag voor de verwerking:
In het kader van de uitvoering van het contract is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Dodoboost (hierna “de Verantwoordelijke”), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE1001544596, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Frederik Maldersstraat 32A, 3680 Maaseik, Limburg.

De verwerking van persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze site (en, in voorkomend geval, van elke andere verwante natuurlijke persoon) is gebaseerd op :

Artikel 5 a) (toestemming) en b) (uitvoering van de overeenkomst) van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en
Artikel 6.1. a) (toestemming) en b) (uitvoering van de overeenkomst) van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming).

4. Toegang, wijziging of verzoek tot verwijdering van persoonlijke gegevens:
Dodoboost verbindt zich ertoe een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving kan elke persoon toegang krijgen tot de gegevens die hem/haar betreffen en die door de verantwoordelijke entiteit worden verwerkt, en, indien nodig, verzoeken om rectificatie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens, of zich verzetten tegen de verwerking, of verzoeken om beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en een kopie daarvan verkrijgen.

Bovendien heeft zij het recht de verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid). Zij kunnen deze rechten te allen tijde kosteloos uitoefenen door hun verzoek per e-mail te richten aan info@dodoboost.be.

Zij kan zich te allen tijde, op verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van hun gegevens voor commerciële prospectie en/of hun toestemming voor de overdracht van hun gegevens intrekken. Zij kan deze rechten te allen tijde kosteloos uitoefenen door haar verzoek per e-mail te richten aan MAIL. Er zal rekening mee worden gehouden binnen de wettelijke termijnen.

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor de klant en andere gebruikers van deze website om de door Dodoboost gestelde vragen te beantwoorden, maar het nalaten hiervan kan tot gevolg hebben dat Dodoboost geen (pre)contractuele relatie kan of wil aangaan, een dergelijke relatie kan voortzetten of een door de klant of door een derde voor rekening van de klant gevraagde transactie kan uitvoeren.

De door de klant en de gebruiker van de website verstrekte persoonsgegevens worden door de Beheerder strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving behandeld.

In het geval van elektronische overdracht van dergelijke gegevens, aangezien het internet geen volledige veiligheid biedt, kan de privacy echter alleen worden gegarandeerd als de gegevens worden overgedragen via communicatiekanalen waarvan Dodoboost uitdrukkelijk aangeeft dat ze beveiligd zijn.

De klant en de gebruiker van de website hebben het recht om klachten in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Pressestraat 35, 1000 Brussel, Telefoon: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, E-mail: commission@privacycommission.be).

5. Bevoegde derden voor de mededeling van persoonsgegevens:
De gegevens kunnen worden meegedeeld aan door de Verantwoordelijke aangewezen derden, wier tussenkomst noodzakelijk is om een van de in dit contract vermelde doeleinden te bereiken en die uitsluitend handelen in opdracht van de Verantwoordelijke.

6. Einde van de verwerking:
Persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het toezicht op de verzoeken van klanten en websitegebruikers en het algemene beeld van de affiliate in het kader van de uitvoering van het contract, worden bewaard voor de duur van het contract en voor een periode van één jaar na het einde van de contractuele relatie; indien nodig behoudt Dodoboost zich ook het recht voor om ze langer te bewaren om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld boekhouding).

De persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op reclame en/of informatie- en marketingcommunicatie worden bewaard voor de duur van het contract en voor een periode van twee jaar na afloop van het contract, waarna ze worden gewist.

About

Services

Dodo's lusten ook cookies!

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze site te verbeteren. Door onze site te gebruiken geeft u toestemming voor cookies.